Algemene voorwaarden koop op afstand

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden koop op afstand (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle producten en diensten van Maastrichthousing, te Maastricht die op beheerde of in eigendom zijnde websites (hierna: de Website) van Maastrichthousing door middel van koop op afstand worden weergegeven.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Maastrichthousing zijn overeengekomen.
1.4 Onder Koper wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website, telefonisch, via e-mail, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.
1.5 Onder consument-Koper wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elke natuurlijk persoon die via de Website, via e-mail, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.
1.6 Onder koop op afstand wordt verstaan: een door de Maastrichthousing georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.
1.7 Maastrichthousing behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de Website van Maastrichthousing.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
1.9 Maastrichthousing is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Maastrichthousing is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: Reserveringsformulier) via elektronische weg zijn verzonden en door Maastrichthousing zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Maastrichthousing.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.
2.5 Koper en Maastrichthousing komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Maastrichthousing garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euros, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.2 Koper is de prijs verschuldigd die Maastrichthousing op de Website, via de e-mail, via SMS of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Maastrichthousing in haar bevestiging conform artikel 2.4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Maastrichthousing worden gecorrigeerd.
3.3 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of; Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4 Levering van bewerkte goederen.
4.1 In geval Maastrichthousing opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde Producten/diensten is de cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
4.2 Alle kosten van de bewerking of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen

5 Betaling
5.1 Maastrichthousing biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende product/dienst en de gewenste bezorgdatum, meerdere betalingsmogelijkheden (o.a. iDEAL, Paypal, Giropay, credit card en eenmalige incasso). Op de Website wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. Maastrichthousing hanteert de betalingsdatum op het afschrift van zowel bank als de credit cards als besteldatum.
5.2 Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van Koper, als ook autorisatie, is voldaan.
5.3 Maastrichthousing stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Maastrichthousing een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Maastrichthousing draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
5.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Maastrichthousing is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever.
5.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Maastrichthousing op Koper.
5.6 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Maastrichthousing als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.
5.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.6, is Maastrichthousing bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6 Levering en leveringstijd
6.1 Maastrichthousing zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Bestellingen worden maximaal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd.
6.2 De door Maastrichthousing opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.
Maastrichthousing kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.4 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Maastrichthousing de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van de levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan Koper.
6.5 Zodra de te leveren producten/diensten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd (meestal via e-mail), gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper.

7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Maastrichthousing is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 Koper mag de producten/diensten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Koper mag de producten/diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, sponsoring, aankleding van derden of andere, aan voorgenoemde gerelateerde, doeleinden.

8 Reclames en aansprakelijkheid
8.1 Maastrichthousing staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften 8.2 Reclames terzake van gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden. Bij overschrijding is Maastrichthousing niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.
8.3 Reclames terzake van de hoogte van de door Maastrichthousing verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
8.4 Door Maastrichthousing als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
8.5 Koper is gehouden Maastrichthousing te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Maastrichthousing mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.
8.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Maastrichthousing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Maastrichthousing op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maastrichthousing kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Maastrichthousing is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Maastrichthousing danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Maastrichthousing sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8.8 Het is mogelijk dat Maastrichthousing op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Maastrichthousing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.9 Maastrichthousing is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatieinfrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.
8.10 Maastrichthousing is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke nietbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Maastrichthousing niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

10 Intellectuele eigendom
10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Maastrichthousing, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maastrichthousing, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
10.4 Maastrichthousing verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Maastrichthousing, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.
10.5 Koper stelt Maastrichthousing zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Maastrichthousing geleverde diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
10.6 Maastrichthousing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maastrichthousing.
10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Maastrichthousing. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maastrichthousing. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

11 Persoonsgegevens en privacy
11.1 Maastrichthousing zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
Maastrichthousing neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.2 Maastrichthousing acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
11.3 De gegevens die door Maastrichthousing worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres, etc.
11.4 Maastrichthousing hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Maastrichthousing versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen.
Maastrichthousing draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
11.5 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Maastrichthousing zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

12 Geschillen/toepasselijk recht.
12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Maastrichthousing of overeenkomsten gesloten met Maastrichthousing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
12.4 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum

13 Contact en diversen
13.1 Maastrichthousing is een handelsactiviteit van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht (SSHM) te Maastricht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41076390. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Stichting Studentenhuisvesting Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de Website.
13.2 Eventuele vragen of opmerkingen in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de op de Website gepresenteerde producten, zullen door Maastrichthousing in behandeling worden genomen.
13.3 Maastrichthousing is telefonisch (tel. nr. 043 3885300, e-mailadres: info@maastrichthousing.com bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.
13.4 Deze Algemene Voorwaarden op afstand zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder nummer 41076390 en zullen door SSHM/Maastrichthousing op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.